Mi, Titan Comunication Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, sa sedištem na adresi Dragice Konačar 37, Voždovac, Beograd, Republika Srbija i sa matičnim brojem 21314099 (u daljem tekstu: Titan Comunication) poštujemo Vaše pravo na privatnost i Vaše pravo na zaštitu podataka o ličnosti.

U cilju usklađivanja obavljanja svoje registrovane poslovne delatnosti sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) Titan Comunication obaveštava zaposlene i na drugi način radno angažovana lica, potencijalne zaposlene – kandidate za radno angažovanje u Titan Comunication-u, kupce proizvoda Titan Comunication-a, korisnike drugih usluga Titan Comunication-a i druga lica čije podatke Titan Comunication obrađuje o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti.

Ova Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako Titan Comunication u svojstvu rukovaoca obrađuje Vaše podatke o ličnosti i koja prava Vi imate u pogledu obrade Vaših podataka o ličnosti.

1. SADRŽAJ POLITIKE PRIVATNOSTI

Radi lakšeg razumevanja ova Politika privatnosti sastoji se od dole navedenih celina a koje zajedno na sveobuhvatan i celovit način pružaju informacije u pogledu obrade Vaših podataka o ličnosti i prava koje, na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate u pogledu obrade Vaših podataka o ličnosti:


2. Predmet i svrha Politike privatnosti
3. Značenje pojedinih izraza
4.Primena Politike privatnosti
5. Informacije o rukovaocu
6. Informacije o Povereniku
7. Način prikupljanja podataka o ličnosti
8. Vrste podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju
9. Obrada posebnih podataka o ličnosti
10. Automatska obrada podataka o ličnosti
11. Načela obrade podataka o ličnosti
12. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
13. Svrha obrade podataka o ličnosti
14. Period čuvanja podataka o ličnosti
15. Način čuvanja podataka o ličnosti, bezbednost podataka i bezbednost obrade
16. Prava lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i način ostvarivanja prava
17. Poveravanja radnji obrade i korišćenja podataka o ličnosit od strane primaoca odnosno trećih lica
18. Prenos podataka o ličnosti korisnicima i trećim licima
19. Prenos podatak o ličnosti u druge države
20. Podaci o ličnosit prikupljnei u poslovanju sa pravnim licima
21. Korišćenje podataka o ličnosit na društvenim mrežama
22. Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti
23. Evidencija radnji obrade
24. Obaveštenje o povredi podataka o ličnosti
25. Politika kolačića (Cookie Policy)
26. Izmene i dopune Politike privatnosti
27. Stupanje na snagu Politike privatnosti

2. PREDMET I SVRHA POLITIKE PRIVATNOSTI

Titan Comunication usvaja i objavljuje ovu Politiku privatnosti na svojoj internet prezentaciji https://titandizajn.com/ radi utvrđivanja načela prilikom obrade podataka o ličnosti od strane Titan Comunication-a kao i pravila prikupljanja, obrade i zaštite podataka o ličnosti, način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose, a u cilju usklađivanja poslovanja i obavljanja delatnosti sa odredbama propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, najboljom praksom i međunarodno prihvaćenim standardima u obradi i zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha ove Politike privatnosti je da se doslednom primenom obezbedi zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Ovom Politikom privatnosti se utvrđuju pravila za zaštitu fizičkog lica prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti i pravila koja regulišu slobodan protok ovih podataka.

3. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

U ovoj Politici privatnosti pojedine Skraćenice imaju sledeće značenje kako im je dato u Definicijama:

Skraćenica:

Definicija:

Podatak o ličnosti

svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta

Lice na koje se podaci odnose

fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Profilisanje

svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja

Pseudonimizacija

obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu

Rukovalac

Titan Comunication Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, sa sedištem na adresi Dragice Konačar 37, Voždovac, Beograd, Republika Srbija i sa matičnim brojem 21314099

Obrađivač

fizičko ili pravno lice koji obrađuje podatke o ličnosti u ime Titan Comunication-a

Primalac

fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade

Pristanak lica na koje se podaci odnose

svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose

Posebni podaci o ličnosti

svi podaci kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica u skladu sa članom 17. Zakona.

Povreda podataka o ličnosti

povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

Poverenik

nezavisan i samostalni organ vlasti koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obavljanje drugih poslova propisanih predmetnim Zakonom

Zakon

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

4. PRIMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve radnje obrade podataka o ličnosti zaposlenih lica, potencijalnih zaposlenih lica – kandidata, kupaca kao i korisnika drugih usluga Titan Comunication-a kako su bliže definisani u nastavku ove Politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve obrade ličnih podataka u Titan Comunication-u, osim u slučajevima gde se obrađuju anonimizovani podaci iz kojih nije moguće identifikovati lice na koje se odnose.

Titan Comunication naglašava da prikuplja, obrađuje i čuva samo Zakonom propisan minimum podataka o ličnosti, i to putem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera. Titan Comunication ne prikuplja, obrađuje niti čuva podatke o ličnosti maloletnih korisnika (ispod 14 godina), osim u slučaju da postoji prethodna pisana saglasnost roditelja ili staratelja takvog korisnika.

5. INFORMACIJE O RUKOVACU

Titan Comunication se u većini poslovnih aktivnosti vezanih za obavljanje delatnosti nalazi u ulozi rukovaoca, te samostalno ili zajedno sa drugima rukovaocima određuje svrhu i način obrade podataka, dok u pojedinim aktivnostima može biti obrađivač koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca. Ukoliko se Titan Comunication nalazi u ulozi obrađivača, obrada podataka se vrši u skladu sa ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom kojim se regulišu pitanja obrade i zaštite podataka o ličnosti a sve u skladu sa Zakonom.

Bitne informacije Titan Comunication-a kao rukovaoca Vašim podacima su kako slede:

, sa sedištem na adresi Dragice Končar 37, 11000 Beograd, Republika Srbija i sa matičnim brojem 21314099

Poslovno ime: Titan Comunication DOO BEOGRAD
Matični broj: 21314099
Sedište i adresa za prijem pošte: Dragice Končar 37/10, Voždovac, 11000 Beograd, Republika Srbija
E-mail adresa: office@titandizajn.com
Telefon: +381641739157
Internet prezentacija: www.titandizajn.com

6. INFORMACIJE O POVERENIKU

Naziv: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Sedište i adresa za prijem pošte: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, grad Beograd, Republika Srbija
E-mail adresa: office@poverenik.rs
Telefon: +381 11 34 08 900
Internet prezenticija: www.poverenik.rs

7. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Titan Comunication prikuplja podatke o ličnosti direktno od lica na koje se podaci o ličnosti odnose i to od zaposlenih lica i lica koja su radno angažovana po drugačijem pravnom osnovu u skladu sa Zakonom o radu, kandidata za posao u Titan Comunication-u, kupaca proizvoda Titan Comunication-a, korisnika usluga servisa Titan Comunication-a, učesnika na radionicama čiji je organizator Titan Comunication-a, primaoca newsletter-a Titan Comunication-a, korisnika internet prezentacije Titan Comunication-a, a indirektno od lica koja prate naloge Titan Comunication-a na društvenim mrežama.

U slučaju indirektnog prikupljanja podataka o ličnosti, Titan Comunication se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Titan Comunication-u. Lice koje ustupa podatke, dužno je da lica na koja se podaci odnose informiše o svim bitnim aspektima obrade, u skladu sa članom 24. Zakona.

8. VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

Titan Comunication u skladu sa načelom “ograničenje u odnosu na svrhu obrade“ i načelom “minimizacije podataka“ a kako su ista utvrđena članom 5. Zakona obrađuje samo minimalnu količinu podataka o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe:

 • od Zaposlenih lica prikupljaju se i obrađuju podaci koji su propisani važećim zakonom koji uređuje radni odnosi, evidencije u oblasti rada i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a takva svrha obrade je izvršavanje zakonskih obaveza i neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Titan Comunication-a u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) Zakona, kao i druge podatke koje zaposleni podeli sa Titan Comunication, za ostvarivanje druge svrhe i po drugom pravnom osnovu (na primer podaci za potrebe ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja);
 • od kandidata za posao se prikupljaju i obrađuju podaci poput imena i prezimena, matičnog broja, pola, datuma i mesta rođenja, adrese prebivališta, adrese stana, broja telefona, e-mejl adres, stručne spreme i kvalifikacije kao i druge podatke koje o sebi to lice podeli. Takva obrada je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, radi njihovog kontaktiranja u slučaju potrebe za radnim angažovanjem, a u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) Zakona. Nakon isteka konkretnog konkursa lica koja ne budu radno angažovana mogu se odlučiti da njihovi podaci ostanu da budu dostupni u elektronskim evidencijama Titan Comunication-a ukoliko se u budućnosti pokaže potreba za njihovim radnim angažovanjem. To znači da se od isteka konkretnog konkursa obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) Zakona. U slučaju da kandidat za posao bude radno angažovan, dalja obrada njegovih ili njenih podataka se vrši kao za kategoriju “Zaposleni” gore,
 • od kupaca Titan Comunication proizvoda, korisnika usluga servisa Titan Comunication-a, učesnika na radionicima čiji je organizator Titan Comunication se prikupljaju i obrađuju podaci o ličnosti koji su neohodni za izvršenje ugovorenih usluge i to ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta, broj telefona u zavisnosti od kategorija lica čije podatke Titan Comunication prikuplja i obrađuje a u smislu člana člana 12 stav 1 tačka 2) Zakona,
 • od primaoca newslettera Titan Comunication-a se prikupljaju i obrađuju podaci o ličnosti i to e-mail adresa kao ime i prezime koji su neophodni u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Titan Comunication poput promovisanja novih proizvoda i usluga Titan Comunication-a na osnovu informisanog pristanka u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) Zakona odnosno u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) Zakona,
 • od lica koja prate naloge Titan Comunication na društvenim mrežama prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji su u skladu sa politikom privatnosti konkretne društvene mreže označeni kao javno dostupni, a takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, pristankom na korišćenje određene društvene mreže i lajkovanjem, praćenjem (ili sličnom radnjom) naloga na društvenim mrežama, a u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) Zakona, takvi podaci se obrađuju za potrebe promocije proizvoda i usluga Titan Comunication-a;

9. OBRADA POSEBNIH PODATAKA O LIČNOSTI

Po pravilu Titan Comunication ne prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, te ne vrši obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Izuzetno prikupljanje i obrada podataka o ličnosti je dopuštena u sledećim slučajevima:

 • lice na koje se podaci odnose je dalo izričit pristanak za obradu za jednu ili više svrha obrade;
 • obrada je neophodna u cilju izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili lica na koje se podaci odnose u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, ako je takva obrada propisana zakonom ili kolektivnim ugovorom koji propisuje primenu odgovarajućih mera zaštite osnovnih prava, sloboda i interesa lica na koje se podaci odnose. Titan Comunication može obrađivati posebne podatak o ličnosti u svhru obrade posebnih podataka o ličnosti a radi ispunjavanja zakonskih obaveza koje se tiču radnih odnosa, u meri u kojoj je obrada tih podataka propisana važećim propisima zakonom koji uređuje evidencije u oblasti rada i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, u cilju izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili lica na koje se podaci odnose u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite u skladu sa članom 17 stav 2 tačka 2) Zakona.
 • Primera radi, Zakon o evidencijama u oblasti rada („Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon) propisuje vođenje evidencija u oblasti rada koje mogu da sadrže posebne kategorije podataka:
  1. podatak o tome da li je zaposleni invalid rada ili uživalac penzije (član 5 stav 1 tačka 19) Zakona o evidencijama u oblasti rada);
  2. podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad (član 5 stav 1 tačka 21) Zakona o evidencijama u oblasti rada);
  3. podatke o ukupno neizvršenim časovima za koje se prima naknada zarade za časove privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, ukupno neizvršeni časovi za koje se prima naknada zarade iz sredstava organizacija za zdravstveno osiguranje, časovi privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, časovi porodiljskog odsustva i skraćenog radnog vremena roditelja sa detetom, podatke o neto primanjima zaposlenog lica: solidarna pomoć; otpremnina, odvojen život)
 • obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • obrađuju se podaci o ličnosti koje je lice na koje se oni odnose očigledno učinilo javno dostupnim;
 • obrada je neophodna u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili u slučaju kad sud postupa u okviru svoje nadležnosti.

10. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značaj no utiče na njegov položaj, osim ako je ta odluka:

 • neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca;
 • zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose (npr. u cilju sprečavanja prevara, pranja novca i finansiranja terorizma);
 • zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.

Titan Comunication primenjuje odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, a najmanje pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom rukovaoca u donošenju odluke, pravo lica na koje se podaci odnose da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo lica na koje se podaci odnose da ospori odluku pred ovlašćenim licem Titan Comunication kao rukovaoca.

11. NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Načela obrade su osnovna pravila kojih se Titan Comunication pridržava prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Titan Comunication kao i svi zaposleni u Titan Comunication su dužni da obezbede potpunu primenu načela obrade prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Titan Comunication je odgovorno za primenu načela prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti Titan Comunication vrši uz obaveznu primenu sledećih načela:

 • Načelo zakonitosti, poštenje i transparentnost

Podaci o ličnosti se moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, u skladu sa zakonskim propisima kojim se uređuje obrada.

Titan Comunication se obavezuje da u trenutku prikupljanja podataka tom licu pružiti informacije o postupku prikupljanja i obrade njegovih podataka, kao i druge informacije koje se tiču zakonitosti, svrhe obrade, načinu ostvarivanja prava i druge potrebne podatke sve u skladu sa odredbama Zakona.

 • Načelo ograničenja u odnosu na svrhu obrade

Titan Comunication prikuplja podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite te se tako prikupljeni podaci dalje ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Titan Comunication prikupljene podatke neće obrađivati u neku drugu svrhu, osim ako postoje neke druge radnje obrade koje su regulisane zakonom ili su neophodne za kvalitetno pružanje usluge.

 • Načelo minimizacije podataka

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno i nužno u odnosu na svrhu obrade.

 • Načelo tačnosti

Podaci o ličnosti moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, Titan Comunication preduzima sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili ažuriraju.

Ažuriranje podataka se osigurava kroz postupke redovnih kontrola tačnosti i ažurnosti prikupljenih podataka o ličnosti i procese komunikacije sa licima kroz koje procese se mogu izvršiti ispravke podatka u slučaju kada lice obavesti Titan Comunication o promeni svojih podataka podatka, odnosno ukoliko lice primeti da neki od podataka nije tačan.

 • Načelo ograničenja čuvanja

Titan Comunication čuva podatke o ličnosti u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarenje svrhe obrade. Lični podaci se mogu čuvati i duže u cilju poštovanja zakonske obaveze Titan Comunication kojom se zahteva obrada ili u slučaju postojanja legitimnog interesa (poput podnošenje, ostvarivanje ili odbrana od pravnog zahteva).

 • Načelo integriteta i poverljivosti

Podaci o ličnosti se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i u slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Titan Comunication primenjuje mere koje imaju za cilj sprečavanje neovlašćenog otkrivanja podataka, nadzor nad pristupom podacima, ograničenje pristupa podacima u skladu sa potrebom radnog mesta i sl.

12. PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom obrada je zakonita, odnosno podaci se od lica prikupljaju kada je ispunjen jedan od sledećih uslova zakonitosti prikupljanja i obrade podataka:

 • obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Titan Comunication-a. U slučaju kada zakonski propisi obavezuju ili ovlašćuju Titan Comunication na određenu obradu, Titan Comunication će vršiti prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (poput Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i dr.),
 • obrada je neophodna za izvršavanje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora,
 • obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Titan Comunication ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice. Legitimni interes Titan Comunication-a postoji kod obrade koja se vrši u cilju unapređenja procesa, razvoja usluga i obaveštavanja klijenata o unapređenju poslovanja, kao i u slučaju rešavanja sudskih sporova. Obrada podataka o ličnosti koja je nužna u cilju sprečavanja prevara i zloupotreba obavljanja delatnosti Titan Comunication-a i vršenja usluga od strane Titan Comunication-a predstavljaju legitimni interes Titan Comunication-a kao rukovaoca podacima.
 • lice na koje se podaci odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, pri čemu Titan Comunication mora biti u mogućnosti da predoči da je lice pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti, pri čemu zahtev za davanje pristanka mora da bude u razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči. Lice na koje se podaci odnose ima mogućnost da opozove pristanak u svakom trenutku, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka do opoziva,
 • obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica,
 • obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Titan Comunication-a

U konkretnom slučaju Titan Comunication prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti:

 • radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanje mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora, u smislu člana 12. stav 1 tačka 2) Zakona, i to u pogledu kupaca proizvoda Titan Comunication -a, korisnika usluga servisa Titan Comunication-a;
 • informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15. Zakona u pogledu kandidata za posao u Titan Comunication-u i primaoca newslettera Titan Comunication-a u kom slučaju u svakom trenutku imate pravo na opoziv u skladu sa članom 16. ove Politike privatnosti;
 • radi ispunjenja zakonskih obaveza, u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) Zakona i to u pogledu zaposlenih u Titan Comunication-u;
 • radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) Zakona, sve u zavisnosti od kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju, kao i od svrhe obrade podataka o ličnosti;

13. SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama ove Politike privatnosti Titan Comunication prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti zaposlenih, kandidata za posao, kupaca Titan Comunication proizvoda, korisnika usluga Titan Comunication-a, učesnika na radionicama čiji je organizator Titan Comunication, primaoca newslettera Titan Comunication-a a koje ove kategorije lica daju u vezi sa izvršavanjem radnih zadataka i obaveza, radnim angažovanjem u Titan Comunication-u, zaključenjem, izvršavanjem ugovora o prodaji Titan Comunication proizvoda, servisiranja Titan Comunication proizvoda, učešća na radionicama koje Titan Comunication organizuje, primaoca newslettera Titan Comunication-a za sledeće svrhe:

 • izvršavanja obaveza iz zaključenog ugovora o radu ili druge vrste ugovora kojim se lice angažuje van radnog odnosa a odnosi se na lica koja su zaposlena ili na drugačiji način angažovana u Titan Comunication -u,
 • zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste angažovanja van radnog odnosa , a odnosi se na kandidate za posao do isteka konkretnog konkursa,
 • kontaktiranja kandidata za posao u Titan Comunication-u nakon isteka konkretnog konkursa, a odnosi se na kandidate koji pristanu da se njihovi podaci obrađuju i nakon isteka konkretnog konkursa,
 • ispunjenja zakonskih obaveza kako su propisane Zakonom o radu, Zakonom o evidencijama u oblasti rada kao i zakonima koji se uređuju socijalno i zdravstveno osiguranje a odnosi se na lica koja su zaposlena ili na drugačiji način angažovana u Titan Comunication-u,
 • izvršenja obaveza iz ugovora o kupovini proizvoda Titan Comunication-a, korišćenja usluga servisa Titan Comunication-a, učesnika na radionicama čiji je organizator Titan Comunication,

14. PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Titan Comunication čuva i obrađuje podatke o ličnosti u periodu u kojem je neophodno da se izvrši konkretna svrha obrade podataka o ličnosti.

U odnosu na posebne kategorije lica čiji se podaci obrađuju:

 • podaci o zaposlenima se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada;
 • podacima o kandidatima za posao u Titan Comunication-u se čuvaju do iscrpljivanja konkretne svrhe obrade odnosno do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 Zakona. U slučaju zasnivanja radnog odnosa odnosno angažovanja po drugom osnovu propisanom Zakonu o radu podaci se čuvaju u skadu sa periodom čuvanja podataka o zaposlenim;
 • podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog ugovora sa kupcima proizvoda Titan Comunication, koriscnima usluga Titan Comunication-a odnosno učesnicima na radionicama koje organizuje Titan Comunication čuvaju se u periodu od 10 godina (opšti rok za zastarelost potraživanja u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose), ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan zakonom odnosno u konkretnom obaveštenju o obradi podataka o ličnosti;
 • podaci koji se prikupljaju o primaocima newslettera Titan Comunication-a se se do iscrpljenja konkretne svrhe obrade ili do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 Zakona;
 • podaci koji se prikupljanju od lica koja prate naloge Titan Comunication-a na društvenim mrežama (korisnici) se čuvaju u skladu sa politikom konkretne društvene mreže;
 • podaci koji se prikupljaju korišćenjem video nadzora u poslovnim prostorima Titan Comunication se čuvaju u periodu od mesec i po dana od dana prikupljanja;

15. NAČIN ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI, BEZBEDNOST PODATAKA I BEZBEDNOST OBRADE

Titan Comunication podatke o ličnosti pohranjuje i čuva u papirnom odnosno elektronskom obliku u odnosu na koje se primenjuju sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima kako su isti propisani Zakonom.

Evidencije radnji obrade za svaku kategoriju lica čiji se podaci obrađuju, Titan Comunication vodi u skladu sa zahtevima člana 47 Zakona, koja opisuje radnje obrade, a kako su radnje evidentiranja obrade propisane članom 23. ove Politike privatnosti.

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica koji proizilaze iz obrade, Titan Comunication primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere koje naročito obuhvataju:

 • pseudonimizaciju i kriptozaštitu podataka o ličnosti;
 • sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade i to putem:
  1. ograničenje fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti što naročito podrazumeva podaci o ličnosti dostupni samo za to ovlašćenim licima;
  2. kontrolu pristupa podacima, fizički i elektronski pristup imaju samo za to ovlašćena lica samo ona lica čiji radni zadaci zahtevaju pristup evidencijama i u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju. Pristup podacima je omogućen samo ovlašćenim licima uz poznavanje lozinke i koja poštuje važeće industrijske preporuke koje se tiču formiranja lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine itd.);
  3. kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju, pod kontrolom supervizora;
 • obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku;
 • postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade.

Titan Comunication je dužan da stalnom primenom gore navedenih odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

16. PRAVA LICA U ODNOSU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Titan Comunication će u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti tom licu pružiti sve Zakonom utvrđene informacije odnosno informacije o:

 • identitetu rukovaoca,
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane;
 • primaocu podataka o ličnosti (posebno ako se podaci prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju);
 • roku čuvanja podataka o ličnosti;
 • vrsti i načinu ostvarivanja prava lica čiji se podaci prikupljaju,
 • pravu na prigovor;
 • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • da li je davanje podatka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podatka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da dostavi podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje (informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i značaju i očekivanim posledicama po lice na koje se podaci odnose),
 • izvoru podataka (u slučaju da se podaci ne prikupljaju od lica na koje se odnose).

Titan Comunication omogućava licu ostvarivanje sledećih prava:

 • Pravo na pristup – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Titan Comunication zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kopiju tih podataka, kao i informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu, a posebno o primaocu u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja, kao i druge informacije koje se odnose na obradu podataka.
 • Pravo na ispravku i dopunu – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
 • Pravo na brisanje – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu, a Titan Comunication je dužan da bez nepotrebnog odlaganja podatke izbriše pod sledećim uslovima:
  1. podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
  2. lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
  3. lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,
  4. podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
  5. podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
  6. podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva
 • Pravo na ograničenje obrade – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Titan Comunication-a ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
  1. lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Titan Comunication-u proveru tačnosti podataka o ličnosti;
  2. obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
  3. Titan Comunication više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  4. lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Titan Comunication-a preteže nad interesima tog lica.

U slučaju ograničenja obrade, ti podaci mogu se dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Ako je obrada ograničena, Titan Comunication je dužan da informiše lice na koje se podaci odnose o prestanku ograničenja, pre nego što ograničenje prestane da važi.

 • Pravo na prenosivost – lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo primi od Titan Comunication-a u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Titan Comunication-a, ako se obrada vrši automatizovano na osnovu pristanka ili ugovora.
 • Pravo na prigovor – lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Titan Comunication prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršavanja zakonom propisanih ovlašćenja ili je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Titan Comunication ili treće strane, uključujući i profilisanje u vezi sa takvom obradom. Titan Comunication je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim, ako Titan Comunication dokaže da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti se ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.
 • Pravo na protivljenje donošenju automatizovanih odluka i profilisanje – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značaj no utiče na njegov položaj, osim ako je ta odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i Titan Comunication-a, ako je zasnovana na zakonu (ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose) ili je zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.
 • Pravo na pritužbu – lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno propisima.

Titan Comunication je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje navedenih prava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, pri čemu taj rok može biti produžen za još 60 dana (ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva). O produženju roka i razlozima za to produženje Titan Comunication je dužano da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako Titan Comunication ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužno je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

Titan Comunication pruža informacije o prikupljanju i obradi podataka, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnosi očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Titan Comunication može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu (npr. u slučaju zahteva za dostavljanje kopije podataka) ili da odbije da postupi po zahtevu.

U slučaju kršenja prava koja su mu garantovana pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i ovom Politikom privatnosti, isti će imati pravo da se obrati Povereniku kontakiranja Poverenika preko kontakt informacija kako su navedene u članu 6. ove Politike privatnosti.

17. POVERAVANJE RADNJI OBRADE I KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE PRIMAOCA ODNOSNO TREĆIH LICA

Titan Comunication u svojstvu rukovaoca podatke o ličnosti može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, primaoci podataka, odnosno treća lica.

Titan Comunication može da odredi kao obrađivača samo ono lice koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa propisima i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

Obrađivač može poveriti obradu drugom obrađivaču samo ako ga Titan Comunication na to ovlasti, odnosno ako se saglasi sa izborom, odnosno zameni drugog obrađivača.

Obrada od strane obrađivača je uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom, koji obavezuje obrađivača prema Titan Comunication kao rukovaocu i koji uređuje predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu podataka o ličnosti i vrstu lica o kojima se podaci obrađuju, obavezu čuvanja poverljivosti podataka i sl.

Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup podacima o ličnosti mogu biti:

 • privredna društva koja se bave pružanjem IT usluga (održavanje informaciono-komunikacionih sistema Titan Comunication ili koje razvijaju internet prezentaciju Titan Comunication;
 • druga lica koja u ime i za račun Rukovaca vrše određene radnje obrade (privredna društva koja vrše odabir kandidata u postupku po konkurisma za radno angažovanje u Titan Comunication-u, računovodstvene agencije koje vrši obradu zarada).

18. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI KORISNICIMA I TREĆIM LICIMA

Titan Comunication vrši prenos podataka o ličnosti kada postoji zakonska obaveza njihovog dostavljanja na zahtev ovlašćenog organa ili regulatornog tela Republike Srbije (Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za sprečavanje pranja novca i Poreska uprava Republike Srbije, spoljni revizor Titan Comunication-a i drugi organi).

Titan Comunication podatke o ličnosti može dostaviti i poslovnim partnerima Titan Comunication-a kada je to neophodno za realizaciju poslovnih odnosa (npr. informatička podrška, naplata potraživanja, pravna pomoć, konsultantske usluge, ustupanje potraživanja i sl.), na osnovu ugovora kojim se u skladu sa propisima i internim aktima Titan Comunication reguliše obaveza i mere čuvanja poverljivosti podataka.

19. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

Prenos podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije dopušten je u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

Titan Comunication predstavlja deo grupe privrednih subjekata u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima su regulisani privredni subjekti, te u skladu sa tim može vršiti prenos podataka o ličnosti u druge države i/ili međunarodne organizacije u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti i to u državama i međunarodnim organizacijama:

 • koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;
 • za koje je od strane Evropske Unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;
 • sa kojima Republika Srbija ima zaključene međunarodne sporazume o prenosu podataka o ličnosti; i
 • koje se nalaze na listi koju utvrđuje Vlada Republike Srbije na osnovu kriterijuma i pravila propisanih Zakonom i koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

20. PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJENI U POSLOVANJU SA PRAVNIM LICIMA

Titan Comunication prikuplja i obrađuje podatke o pravnim licima (organi vlasti, jedinice lokalne samouprave, druga pravna lica i fizička lica koji obavljaju registrovanu delatnost), transakcijama, kupovini proizvoda i korišćenju usluga, kao i lične podatke fizičkih lica povezanih sa pravnim licem (članovi društva i akcionari, članovi organa upravljanja, zakonski zastupnici, prokuristi, punomoćnici i druga fizička lica čije je lične podatke pravno lice dostavilo Titan Comunication-u), a u cilju uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa.

Podaci o ličnosti prikupljeni u poslovanju sa pravnim licima obrađuju se u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

21. KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

O načinu korišćenja podataka o ličnosti na društvenim mrežama neophodno je pogledati pravila privatnosti tih društvenih mreža.

Radi lakšeg snalaženja i razumevanja pravila privatnosti društvenih mrežama na kojima Titan Comunication ima naloge u nastavku su dati linkovima ka profilima Titan Comunication-a na tim društvenim mrežama kao i linkovi na kojima se mogu naći pravila privatnosti tih društvenih mreža

Facebook:
Nalog Titan Comunication-a: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089805853953 Objašnjenja i postavke privatnosti: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram:
Nalog Titan Comunication-a: https://www.instagram.com/titan_dizajn/
Politika privatnosti: https://help.instagram.com/519522125107875

22. PROCENA UTICAJA NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Ukoliko je verovatno da će neka vrsta obrade, posebno upotrebom novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade prouzrokovati visok rizik za prava i slobode fizičkih lica Titan Comunication je, u skladu sa Zakonom, dužan da pre nego što započne sa obradom izvrši procenu uticaja predviđenih radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti.

Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti obavezno se vrši u slučaju:

 • sistematske i sveobuhvatne procene stanja i osobina fizičkog lica koja se vrši pomoću automatizovane obrade podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, na osnovu koje se donose odluke od značaja za pravni položaj pojedinca ili na sličan način značajno utiču na njega;
 • obrade posebnih vrsta podataka o ličnosti u velikom obimu;
 • sistematskog nadzora nad javno dostupnim površinama u velikoj meri;
 • vršenja radnji obrade koje propiše Poverenik.

Procena uticaja najmanje mora da sadrži:

 • sveobuhvatan opis predviđenih radnji obrade i svrhu obrade, uključujući i opis legitimnog interesa rukovaoca, ako on postoj i;
 • procenu neophodnosti i srazmernosti vršenja radnji obrade u odnosu na svrhe obrade;
 • procenu rizika za prava i slobode lica na koje se podaci odnose;
 • opis mera koje se nameravaju preduzeti u odnosu na postojanje rizika, uključujući mehanizme zaštite, kao i tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite podatka o ličnosti i obezbeđivanja dokaza o poštovanju odredbi Zakona, uzimajući u obzir prava i legitimne interese lica na koje se podaci odnose i drugih lica.

23. EVIDENCIJE RADNJI OBRADE

U skladu sa Zakonom Titan Comunication vodi elektronsku evidenciju o radnjama obrade za koje je odgovorno, a koja sadrži informacije o:

Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti obavezno se vrši u slučaju:

 • imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovaoca, predstavnika rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti,
 • svrsi obrade;
 • vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti;
 • vrsti primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije;
 • roku posle čijeg isteka se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen;
 • opštem opisu mera zaštite.

24. OBAVEŠTENjE O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI

Titan Comunication je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Ako Titan Comunication ne postupi u roku od 72 časa od saznanja za povredu, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u tom roku.

U slučaju poveravanja radnji obrade obrađivač je dužan da, posle saznanja za povredu podataka o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja obavesti Titan Comunication o toj povredi.

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Titan Comunication je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose i na jasan i razumljiv način opiše prirodu povrede podataka.

Titan Comunication nije dužan da obavesti lice o povredi podataka o ličnosti ako:

 • su preduzete odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena, a posebno ako je kriptozaštitom ili drugim merama onemogućena razumljivost podataka svim licima koja nisu ovlašćena za pristup ovim podacima;
 • su naknadno preduzete mere kojima je obezbeđeno da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju je potrebno putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbediti pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

25. POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIE POLICY)

Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke sa podacima koji se skladište na računaru odnosno drugom uređaju kojim se pristupa internet prezentacija Titan Comunication i koji omogućavaju praćenje i analizu ponašanja korisnika internet prezentacije Titan Comunication (personalizacija sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih mreža, analiziranje saobraćaja) na internet prezentaciji Titan Comunication-a.

Kolačići po pravilu ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. Ukoliko je putem kolačića moguće identifikovanje korisnika internet prezentacije Titan Comunication-a, kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te stoga se na njih primenjuju odredbe ove Politike privatnosti.

Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama korišćenje kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa Zakonom i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Uklanjenje kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Edge itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti internet prezentacije Titan Comunication-a.

U bilo kom trenutku može se izvršiti promena ili opozivanje saglasnoti iz Deklaracije o kolačićima na internet prezentaciji www.titandizajn.com

Titan Comunication koristi sledeće vrste kolačića:

 • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet prezentacije

Neophodni kolačići pomažu da internet prezentacija Titan Comunication-a bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije, kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima internet prezentacije. Internet prezentacija ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića.

 • Kolačići podešavanja

Kolačići podešavanja omogućavaju internet prezentaciji da zapamti informaciju koja menja način na koji se internet prezentacija ponaša ili izgleda, kao što su podešeni jezik ili oblast u kojoj se nalazite.

 • Kolačići statistike

Statistički kolačići pomažu vlasnicima internet prezentacije da razumeju interakciju posetilaca sa sajtom anonimnim sakupljanjem informacija i izveštavanjem.

 • Kolačići marketinga

Marketing kolačići se koriste za praćenje posetioca na internet prezenactijama. Cilj je da se prikažu reklame koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika a time i od veće vrednosti za izdavače i druge oglašivače.

 • Neklasifikovani kolačići

Neklasifikovani kolačići su oni koji su u procesu klasifikacije od provajdera pojedinačnih kolačića.

Titan Comunication koristi i analitiku društvenih mreža na kojima ima otvorene naloge. Pravila i politike pravinosti društvenih mreža date su u članu 21. ove Politike privatnosti.

26. IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sve izmene i dopune ove Politike privatnosti moraju biti sačinjeni u pisanoj formi i objavljeni na internet prezentacija Titan Comunication.

Svim eventualnim izmenama i dopunama ove Politike privatnosti ne sme se umanjiti nivo zaštite podataka o ličnosti utvrđen i ostvaren ovom Politikom privatnosti.

27. STUPANJE NA SNAGU POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti objavljena je na internet prezentaciji Titan Comunication -a dana 20.06.2024. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 20.06.2024. godine.

Ovim putem lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Titan Comunication-a potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti u skladu sa odredbama ove Politike privatnosti.

U Beogradu dana 20.06.2024. godine
Titan Comunication d.o.o.